10/ ΤΗΕ RED CARPET DANCE SHOW – ΜΑΓΙΣΣΑ ΣΚΟΥΠΟΞΙΛΑΝΘΗ